Media_https0i1picplzt_zuyfi

Taken with picplz in New York, NY.Via PicPlz for Bukv.net