Media_https0i1picplzt_tgzak

Taken with picplz in New York, NY.Via PicPlz for Bukv.net